Przejdź do treści

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Fundacji Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA”

za rok 2010

I. DANE FUNDACJI I INFORMACJE O JEJ ZARZĄDZIE

Nazwa fundacji : Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA”

Siedziba: Polska, woj. wielkopolskie, gmina: Poznań-Nowe Miasto

Adres: 61-249 Poznań, Os. Stare Żegrze 42/9

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 03.10.2007 r.

Numer KRS: 0000289829

Numer REGON: 300677472

Informacje o członkach Zarządu:

Prezes: Henryk Szymczak

PESEL: 46010605914

Os. Stare Żegrze 42/9, 61-249 Poznań

Wiceprezes: Roman Muszyński

PESEL: 45102401797

Os. Stare Żegrze 13/1, 61-249 Poznań

Członek Zarządu: Dobrosława Nawrocka

PESEL: 56021702627

Os. Stare Żegrze 13/19, 61-249 Poznań

II. CELE STATUTOWE FUNDACJI ORAZ OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANOWYCH

 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich,

dawanie szans na wyrównanie ich rozwoju, pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej alkoholizmem i narkomanią, niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, niepełnosprawnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, zapobieganie przemocy w rodzinie, integracja społeczeństwa lokalnego, zwłaszcza w Poznaniu, w dzielnicy Rataje.

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” swoje cele realizowała prowadząc nieodpłatnie świetlicę wychowawczo-opiekuńczą „PROMYK” oraz udzielała pomocy materialnej rodzinom wielodzietnym, osobom starszym i samotnym zamieszkałym na terenie osiedli: Stare Żegrze, Polan i Orła Białego. Ponadto udzielano pomocy porad prawnych, pomocy psychologa i psychiatry.

III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja w roku 2010 nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

W roku 2010 Zarząd Fundacji nie podjął żadnej uchwały.

V. INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTACH W 2010 ROKU

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” w roku obrotowym 2010

osiągnęła przychody ogółem w wysokości 57.448,86 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: 40.676,53 zł.

Koszty administracyjne wyniosły: 445,00 zł.

Fundacja w 2010 roku osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 16.327,33 zł.

Uzyskane przychody w roku 2010 wg źródeł:

– dotacja Urzędu Miasta Poznania 21.369,73 zł,

– darowizny w wysokości 15.690,00 zł.,

– 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20.388,60 zł

– odsetki bankowe w wysokości 0,53 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych w 2010 roku:

– koszty zadań statutowych finansowanych z dotacji Urzędu Miasta

Poznania 21.369,73 zł.,

– koszty zadań statutowych finansowanych

ze środków Fundacji 19.306,80 zł.

W ramach zadań statutowych finansowanych ze środków Fundacji (m.in. ze środków uzyskanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych) sfinansowano: turnus rehabilitacyjny w kwocie 1.500,00 zł, zakup leków dla matki wychowującej samotnie (chorej) dziecko niepełnosprawne w wysokości 1.046,80 zł, udzielano porad prawnych mieszkańcom osiedla Ratuje w kwocie 1.000,00 zł oraz zostały zrealizowane wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych
z działalnością świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „PROMYK” w kwocie
2.660,00 zł.

VI. POZOSTAŁE DANE

– Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” nie zatrudniała w 2010 roku żadnego pracownika.

– Członkowie Zarządu nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

– Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej.

– Fundacja nie lokowała kwot na rachunkach bankowych.

– W 2010 roku w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli.

– Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/straty za 2010 rok zostało przesłane
do Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto w obowiązującym terminie.

BILANS – RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

 

Nazwa: Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA”

Adres: 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 42/9

Forma prawna: Fundacja

Rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy Oddział Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sądowego w Poznaniu, ul. Grochowe Łąki 6

KRS 0000289829 z dnia 03.10.2007 r.

Regon: 300677472

NIP: 782-24-08-877

Urząd Skarbowy: Poznań-Nowe Miasto, ul. Warszawska 183/185

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w następnych okresach. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za rok sprawozdawczy była Uchwała Nr 2 Rady Fundacji z dnia 8 czerwca 2010 roku, zatwierdzająca sprawozdanie za rok 2009.

Ewidencja księgowa była prowadzona zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami polityki rachunkowości.

Bilans sporządzono na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22.737,80 zł.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” obejmuje:

 • Bilans,
 • Rachunek wyników,
 • Informację dodatkową

 

II. INFORMACJ DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

 

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” sporządziła sprawozdanie finansowekierując się następującymi zasadami ustalenia przychodów i kosztów oraz wartości poszczególnych składników majątkowych:

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w tym:

 • ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzaju na kontach zespołu „4”, a według tytułów działalności na kontach zespołu „5”,

 • składniki majątku obrotowego – należności i zobowiązania – wyceniono w wartości nominalnej.

2. Rachunek wyników sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprawodzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539 z późn. zm.).

Wartość aktywów i pasywów w bilansie 2010 roku wynosi 22.737,80 zł i dotyczy:

 • stan środków na rachunku bankowym 22.737,80 zł.,
 • stan funduszu statutowego 6.410,47 zł.,

 • wynik finansowy – nadwyżka przychodów nad kosztami 16.327,33 zł.

 

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” w roku obrotowym osiągnęła dochody w wysokości 57.448,86 zł, wg następujących źródeł:

 • dotacja Urzędu Miasta Poznania w wysokości 21.369,73 zł.,

 • darowizny osób fizycznych i prawnych w wysokości 15.690,00 zł.,

 • dochody z tytułu 1% podatku dochodowego 20.388,60 zł.,

 • odsetki bankowe w wysokości 0,53 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2010 wynosiły ogółem 40.676,53 zł., z tego:

 • realizacja zadań statutowych w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta Poznania w wysokości 21.369,73 zł.,

 • realizacja zadań statutowych w ramach środków własnych Fundacji
  w wysokości 19.306,80 zł.

Koszty administracyjne w roku obrotowym wyniosły 445,00 zł.

W roku obrotowym Fundacja osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 16.327,33 zł.

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” w roku 2010 nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW I ORGANÓW FUNDACJI

 

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” w roku 2010 nie zatrudniała żadnego pracownika.

Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

 

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Zeznanie podatkowe za rok 2010 (CIT-8) zostało przesłane do Urzędu Skarbowego

w obowiązującym terminie.

Fundacja nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.