Przejdź do treści

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

 

 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

 

Nazwa: Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA”
Adres: 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 42/9
Forma prawna: Fundacja
Rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, ul. Grochowe Łąki 6 – KRS 0000289829 z dnia 03.10.2007 r.

Regon: 300677472
NIP: 782-24-08-877
Urząd Skarbowy: Poznań-Nowe Miasto, ul. Warszawska 183/185

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w następnych okresach. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za rok sprawozdawczy była Uchwała Nr 2 Rady Fundacji z dnia 5 czerwca 2012 roku, zatwierdzająca sprawozdanie za rok 2011.

Ewidencja księgowa była prowadzona zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami polityki rachunkowości.

Bilans sporządzono na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwoty46.532,70 zł.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” obejmuje:

– Bilans,

– Rachunek wyników,

– Informację dodatkową.

 

 1. INFORMACJ DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

 

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” sporządziła sprawozdanie finansowe

kierując się następującymi zasadami ustalenia przychodów i kosztów oraz wartości poszczególnych składników majątkowych:

 1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w tym:

  • ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzaju na kontach zespołu „4”, a według tytułów działalności na kontach zespołu „5”,

  • składniki majątku obrotowego – należności i zobowiązania – wyceniono w wartości nominalnej.

 1. Rachunek wyników sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539 z późn. zm.).

Wartość aktywów i pasywów w bilansie 2012 roku wynosi 46.532,70 zł i dotyczy:

  • stan środków na rachunku bankowym 46.532,70 zł.,

  • stan funduszu statutowego 35.978,73 zł.,

  • wynik finansowy – nadwyżka przychodów nad kosztami 10.553,97 zł.

 

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” w roku obrotowym osiągnęła dochody w wysokości59.302,52 zł, wg następujących źródeł:

 • dotacja Urzędu Miasta Poznania w wysokości 36.485,22 zł.,

 • darowizna osób fizycznych i prawnych w wysokości 5.050,00 zł.,

 • dochody z tytułu 1% podatku dochodowego 17.765,89 zł.,

 • odsetki bankowe w wysokości 1,41 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2012 wynosiły ogółem 47.712,77 zł, z tego:

 • realizacja zadań statutowych w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta Poznania w wysokości 36.485,22 zł.,

 • realizacja zadań statutowych w ramach środków własnych Fundacji
  w wysokości 11.227,55 zł.

Koszty administracyjne w roku obrotowym wyniosły 1.035,78 zł.

W roku obrotowym Fundacja osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 10.553,97 zł.

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” w roku 2012 nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW I ORGANÓW FUNDACJI

 

Fundacja Pomocy Ludziom „JEST NADZIEJA” w roku 2012 nie zatrudniała żadnego

pracownika.

Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Zeznanie podatkowe za rok 2012 (CIT-8) zostało przesłane do Urzędu Skarbowego

w obowiązującym terminie.

Fundacja nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Sporządziła:

Ewa Monarcha

Bilans i rachunek wyników na dzień 31.12.2012 r.